Maatschappelijke zetel

Bedrijfsgegevens

Electro Vandeput bvba
Leuvensestraat 16-18
3300 Tienen

BTW-identificatienummer : BE0888.263.642

(IBAN) rekeningnummer: BE60 0016 3967 5670
BIC: GEBABEBB

Online kopen

Sinds heden kan U bij Electro Vandeput online bestelling plaatsen voor zowel electro, zonnebanken en fitness. Wat houdt online kopen in: U als klant kan van thuis uit een toestel bij ons bestellen via de website, wij leveren dan het gekozen toestel bij U aan huis. Wat is het voordeel hiervan: U kan een toestel kiezen uit een heel uitgebreid assortiment waarvan ook nog eens grotendeels alles op stock is. Hiervoor moet U zich dan ook niet eens voor gaan verplaatsen naar onze winkel.

Leveringsvoorwaarden

1 De aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk werd bedongen. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, om welke reden ook, is geen grond tot ontbinding en verstrekt aan de Koper geen enkel recht op schadevergoeding.
2 Indien de aangegeven leveringstermijn echter met meer dan 4 maanden wordt overschreden, en dit niet te wijten is aan feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de Verkoper en die onvoorzienbaar en onoverkomelijk zijn, beschikt de Koper over het recht om de overeenkomst te verbreken zonder enige kost en met teruggave van alle reeds gebeurlijk door de Koper betaalde bedragen.
3 De levering van de Goederen geschiedt op de plaats vermeld op de bestelbon.
4 Indien de levering dient te geschieden in het verkooppunt van de Verkoper, zal de Verkoper de Koper verwittigen op het ogenblik dat de Goederen in het verkooppunt ter beschikking zijn. De Koper zal de Goederen binnen 10 dagen na ontvangst van deze verwittiging afhalen. De levering van de Goederen door de Verkoper en de goedkeuring ervan door de Koper worden geacht te zijn gedaan, ofwel bij de effectieve afhaling van de Goederen door de Koper, ofwel bij het verstrijken van de afha-lingstermijn van 10 dagen, indien de effectieve afhaling door de Koper op dat ogenblik nog niet is gebeurd. Het transport, de montage en de plaatsing van de door de Koper zelf afgehaalde Goederen geschiedt volledig op kosten en risico van de Koper.
5 Indien de levering dient te geschieden op het adres van de Koper of een andere plaats buiten het verkooppunt van de Verkoper, zal het transport van de Goederen op verzoek van de Koper worden uitgevoerd door een transporteur aangeduid door de Verkoper op kosten en risico van de Koper. In dat geval zal de levering van de Goederen plaatsvinden op het ogenblik dat de Goederen op het adres van de Koper of een andere door hem aangeduide plaats buiten het verkooppunt worden afgeleverd. Dit geldt eveneens indien de Koper ervoor opteert om de Goederen te laten installeren door een door de Verkoper aangeduide installateur.
6 Alle risico’s van welke aard ook, gaan over op de Koper vanaf het tijdstip van de levering.
7 Indien de levering niet kan plaats vinden op het voorziene tijdstip en dit om redenen te wijten aan de Koper en/of indien de Koper de Goederen niet op het voorziene tijdstip heeft afgehaald, dan is de Koper stockagekosten ten belope van 250 Euro ex. BTW verschuldigd per maand waarbij elke begonnen maand als een volledig maand wordt aangerekend.

Verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor zowel particuliere als professionele klanten, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
4. De goederen worden gratis vervoerd op risico van de verkoper (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen).

5.a. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de veertien
kalenderdagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
b. Herroepingsrecht: Terugzending binnen de 14 kalenderdagen. De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van veertien werkdagen conform artikel 80 van de wet handelspraktijken van 14/07/1991. Wenst de consument gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij ons daarvan binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn goederen, schriftelijk van in kennis stellen. De koper staat in voor het transport van de geretourneerde goederen. Enkel onbeschadigde goederen, in de originele en ongeopende verpakking worden in overweging genomen.
Gelieve uw pakket terug te sturen naar: Electro Vandeput, Leuvensestraat 16-18, 3300 Tienen
6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar (onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar 3 dagen voor de leveringsdatum op rekeningnummer IBAN be BE60001639675670 BIC gebabebb
7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 14de kalenderdag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
8. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art 1139 van het burgerlijk wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.  In geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art 1147 van het burgerlijk wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld aan 12 % met een minimum van 250 € , onverminderd de nalatigheidsintresten.  Alle betwistingen tussen partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.
10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
11. Onverminderd de bepalingen van artikel 81 , §3, kunnen aan de consument, voor uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden aangerekend worden.

Betalen

Mogelijke betaalmethodes:

1) Overschrijving op voorhand: het bedrag dient op voorhand overgeschreven te worden op onze rekening
BNP PARIBAS IBAN:BE60001639675670  (BIC: GEBABEBB)

of

ING IBAN:BE45363013099989 (BIC: BBRUBEBB)
Deze gegevens staan ook in de bevestigingsmail die u ontvangt na de bestelling.

2) Rembours: het bedrag kan bij levering cash betaald worden aan de koerier. Deze betaalmethode is alleen geldig in België.

3) Kredietkaart: het bedrag kan met uw visa of mastercard betaald worden, maar dan dient u de correcte gegevens in te vullen en

wordt u steeds op de hoogte gebracht of deze betaling gelukt is.

4) Ook kan U sinds recent via betaalplatvorm van Multisafepay met maestro bankkaarten betalen.

 

In onze winkel kan U ook altijd met visa, mastercard, cash of bankcontact betalen.