Verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor zowel particuliere als professionele klanten, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. 4. De goederen worden gratis vervoerd op risico van de verkoper (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen). 5.a. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de veertien kalenderdagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden. b. Herroepingsrecht: Terugzending binnen de 14 kalenderdagen. De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van veertien werkdagen conform artikel 80 van de wet handelspraktijken van 14/07/1991. Wenst de consument gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij ons daarvan binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn goederen, schriftelijk van in kennis stellen. De koper staat in voor het transport van de geretourneerde goederen. Enkel onbeschadigde goederen, in de originele en ongeopende verpakking worden in overweging genomen. Gelieve uw pakket terug te sturen naar: Electro Vandeput, Leuvensestraat 16-18, 3300 Tienen 6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar (onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar 3 dagen voor de leveringsdatum op rekeningnummer IBAN be BE60001639675670 BIC gebabebb 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 14de kalenderdag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. 8. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art 1139 van het burgerlijk wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art 1147 van het burgerlijk wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld aan 12 % met een minimum van 250 € , onverminderd de nalatigheidsintresten. Alle betwistingen tussen partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 11. Onverminderd de bepalingen van artikel 81 , §3, kunnen aan de consument, voor uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden aangerekend worden.